Co je cílem milující laskavosti?


Úvod. Meditace milující laskavosti (LKM) je zvláštním typem buddhistické meditace, jejímž cílem je kultivovat bezpodmínečné laskavé postoje k sobě i ostatním. Neočekáváme, že taková úroveň štěstí pronikne do našich životů po naší první praxi milující laskavosti. Cílem je však vybudovat schopnost nechat přání štěstí proudit skrze nás, abychom je mohli bez rozdílu rozšířit na sebe a každou živou bytost.

Co řekl Buddha o milující laskavosti?

Učení milující laskavosti Jedním z učení z této sbírky písem je „Karaniya Metta Sutta“, kde Buddha nabádá dobré a moudré, aby šířili milující laskavost tím, že všem bytostem vysloví tato přání: S radostí a bezpečím, květen všechny bytosti být v klidu. Ať jsou všechny bytosti v klidu!

Odkud se bere milující laskavost?

Milující laskavost, také známá jako mettá (v pálštině), je odvozena z buddhismu a odkazuje na mentální stav nesobecké a bezpodmínečné laskavosti ke všem bytostem.

Co je milující laskavost a soucit?

Buddhisté je označují jako „milující laskavost“ a „soucit. Toto jsou způsoby vztahu k sobě a ostatním, které podporují přijetí, klid, štěstí a svobodu (zejména od reakcí a nutkání způsobujících utrpení).

Proč Bůh chce, abychom projevovali laskavost?

Laskavost v Bibli Je to konečné vyjádření vaší lásky k Bohu. Je to způsob, jakým Mu říkáme, že si Ho volíme stejně jako On vyvolil nás. Přísloví 11:17 nám také říkají, že laskavý člověk si prospívá, ale krutý si ubližuje. Laskavost ve skutečnosti nejen činí ostatní šťastnými.

Jak Bůh definuje laskavost?

Laskavost je nezištná, soucitná a milosrdná; jeho největší síla se v praxi ukázala našim nepřátelům a mezi niminejmenší z nich. Miluj bližního svého; projevit laskavost VŠEM. Pro dokonalý symbol biblické laskavosti nemusíme hledat nic jiného než Ježíše.

Jaká je síla laskavosti?

Nový výzkum ukazuje, jaký dominový efekt může mít jeden skutek laskavosti na celou komunitu. Když vidíme, že je někdo laskavý nebo štědrý, dává nám to uvnitř hřejivý pocit. Výzkumníci tomu říkají „morální povznesení“ a je to nejen dobrý pocit, ale inspiruje nás to, abychom sami chtěli dělat dobro.

Co říká Bible o milující laskavosti?

Buďte k sobě navzájem laskaví a soucitní, odpouštějte si navzájem, jako v Kristu Bůh odpustil vám. „Ale milujte své nepřátele, konejte dobro a půjčujte, nic neočekávejte na oplátku, a vaše odměna bude veliká a budete syny Nejvyššího, neboť on je laskavý k nevděčným a zlým.“

Jaké je zlaté pravidlo laskavosti?

Většina lidí vyrostla se starým rčením: „Čiň druhým, jak chceš, aby oni činili tobě.“ Nejznámější jako „zlaté pravidlo“, jednoduše znamená, že byste se měli chovat k ostatním tak, jak byste chtěli, aby se oni chovali k vám.

Jaké je poselství laskavosti?

„Laskavost dává naději těm, kteří si myslí, že jsou na tomto světě sami.“ „Laskavost znamená vidět v druhých to nejlepší, když to oni sami nevidí.“ „Laskavost je něco, co může dát každý, aniž by sám něco ztratil.“ „Laskavost není to, co děláš, ale kdo jsi.“

Co říká Buddha o péči o druhé?

Buddhismus vidí tuto touhu vidět, jak se ostatní stávají šťastnými, jako nejvyšší, nejušlechtilejší aspekt lidského srdce. Buddhistický učitel Daisaku Ikeda říká: Když se staráme o druhé a staráme se o ně – to znamená, že pomáháme druhým čerpat jejich životní sílu – naše vlastní životní síla se zvyšuje.

Co řekl Buddha o lásce?

Buddha nikdy neřeklcokoliv negativního o pravé lásce. Romantická láska, pokud budete úspěšní, vypěstuje mnoho láskyplné laskavosti a soucitu. A velmi brzy bude vaše láska všeobjímající.

Co říká buddhismus o respektování druhých?

Vzdávat náležitou úctu těm, kteří jsou toho hodni (apacāyana), projevovat náležitou úctu, zejména Buddhovi, Dhammě a Sangze, seniorům a rodičům. Obvykle se to provádí spojením rukou v Añjali Mudrā a někdy ukloněním. Pomáhat druhým konat dobré skutky (veyyāvacca), starat se o druhé.

Je laskavost formou lásky?

Jak můžete vidět výše, laskavost je mnohem víc než jen jedna věc. Laskavost je mnoho věcí: Laskavost je formou lásky a způsobem, jakým se láska tvoří. Laskavost je způsob, jak změnit svět k lepšímu, a způsob, jak zlepšit sebe pro svět.

Jaký je účel laskavosti?

Skutky laskavosti mohou učinit svět šťastnějším místem pro každého. Mohou zvýšit pocit sebedůvěry, kontroly, štěstí a optimismu. Mohou také povzbuzovat ostatní, aby opakovali dobré skutky, které sami zažili, čímž přispívají k pozitivnější komunitě.

Jaké jsou výhody laskavosti?

Bylo prokázáno, že laskavost zvyšuje sebeúctu, empatii a soucit a zlepšuje náladu. Dokáže snížit krevní tlak a kortizol, stresový hormon, který přímo ovlivňuje hladinu stresu. Lidé, kteří se dávají vyváženě, bývají také zdravější a žijí déle.

Co je laskavost a proč je důležitá?

Laskavost znamená starat se o druhé a dělat věci, které pomáhají zlepšit jejich životy. Umožňuje nám spojit se s ostatními lidmi a budovat smysluplné vztahy. Když nám někdo udělá laskavost, cítíme se propojeni a ochotnější s ním spolupracovat.

Co Ježíš učí o laskavosti?

„Čiň druhým, jak chceš, aby oni činili tobě.“ Je to jednoduchá směrnice, kterou bychom si měli snadno zapamatovat. A dává to dokonalý smysl. Ale to to nijak neusnadňuje. Ježíš dává tento pokyn uprostřed svého učení milovat své nepřátele.

Chce Bůh, abychom byli laskaví?

Proto se jako Boží vyvolený lid, svatý a vroucně milovaný, oblečte soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. Dobrá zpráva: Bůh si přeje, abychom k sobě byli za všech okolností laskaví.

Jaká je základní hodnota laskavosti?

Laskavost znamená být přátelský, velkorysý a ohleduplný k ostatním i k sobě. Být laskavý často vyžaduje odvahu a sílu, protože zahrnuje ochotu slavit a věnovat pozornost někomu jinému. Jde také o poskytování upřímné zpětné vazby, když je to užitečné pro druhou osobu.

Co je pravou podstatou laskavosti?

Definice laskavosti jsou mnohé: kvalita být přátelský, velkorysý a ohleduplný; něco dělat a nic za to neočekávat; respektovat a pomáhat druhým; chování vyznačující se etickými vlastnostmi, příjemnou povahou a zájmem o ostatní.

Jak laskavost sbližuje lidi?

Podporuje hlubší zdravé vztahy Vztahy jsou vyrovnanější, když se nesoustředíme jen na braní. Příspěvek a laskavost nám mohou pomoci cítit se více propojeni s ostatními. To je podpořeno i vědou. Altruismus a laskavost jsou spojeny s lepšími vztahy.

Co je meditace láskyplné laskavosti a jak funguje?

Zobrazit vše. Meditace láskyplné laskavosti je jednou z nejpopulárnějších meditačních technik a má to dobrý důvod. Ti, kteří pravidelně praktikují meditaci milující laskavosti, jsou schopnike zvýšení jejich schopnosti odpouštět, spojení s ostatními, sebepřijetí a další. A aspekty úlevy od stresu této meditace jsou také silné.

Co je milující laskavost podle Sharon Salzberg?

Lovingkindness: The Revolutionary Art Of Happiness – Sharon Salzberg Sharon Salzberg ve své knize o meditaci milující laskavosti hovoří o pocitu osvobození, který člověk získá po oddanosti každodenní praxi. Její práce klade důraz na radikální přijetí, moudrost, sílu a radost.

Jak praktikuji milující laskavost?

Když poprvé začnete se svou milující laskavostí, použijte během meditace sebe jako jediný předmět. Až se budete lépe orientovat v představách a milujících frázích, začněte do své praxe přidávat vizualizaci druhých. Nakonec nasměrujte meditaci láskyplné laskavosti k obtížným lidem ve vašem životě.

Co je milující laskavost v jednoduché angličtině?

Loving-Kindness in Plain English: The Practice of Metta – Bhante Henepola Gunaratana Autor Bhante Gunaratana ve své knize „Loving-Kindness in Plain English“ přináší jasný obrázek toho, jak můžeme těžit z kultivace každodenního zvyku. meditace.


Posted

in

by

Tags: